Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

График за първа редовна изпитна сесия на учебната 2019/2020 година на учениците в задочна форма на обучение

ЗАПОВЕД

№ РД 08-222

гр.Омуртаг, 26.11.2019 година

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.29б, чл. 29в от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване, във връзка с § 7, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

ОПРЕДЕЛЯМ:

Ред и организация за провеждане на изпити определяне на годишна оценка за учениците от задочна форма на обучение от Xв клас професи „Машинен техник“ през първа редовна сесия на учебната 2019/2020 година, както следва:

Изпит по учебен предмет Дата, начален час, място на провеждане Комисия по организиране на изпита (квестори) Комисия по оценяването Срок за изготвяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Български език и литература 06.01.2020   14,30 часа   Кабинет №5 Нели Стоянова,Дамян Стойчев Председател Галина Дянкова-Георгиева; Член Галина Стоянова 03.01.2020 06.01.2020 Учителска стая 08.01.2020 Кабинета  на ЗАТС
Математика-ОП 08.01.2020   14,30 часа   Кабинет №5 Димчо Илиев,  Мариана Иванова Председател Наколай Савов Член Марияна Маринова 06.01.2020   08.01.2020 Учителска стая 10.01.2020 Кабинета  на ЗАТС
Чужд език по професията-Английски език- ЗПП 10.01.2020   14,30 часа   Кабинет №5 Здравко Зиновиев, Стефан Стефанов Председател Станимир Колев Член Станимир Колев 08.01.2020   10.01.2020 Учителска стая 13.01.2020 Кабинета  на ЗАТС
Философия-ОП 13.01.2020 14,30 часа   Кабинет №7 Айтен Мустафова, Галина Дянкова-Георгиева Председател Емрах Шюкриев Член Райна Панайотов 10.01.2020   13.01.2020 Учителска стая 15.01.2020 Кабинета  на ЗАТС
Приложни програмни продукти-ЗПП 15.01.2020   14,30 часа   Кабинет №5 Любомир Трайков, Женя Живкова Председател Бирсен Алиева Член Наколай Савов 13.01.2020   15.01.2020 Учителска стая 17.01.2020 Кабинета  на ЗАТС
Здравословни и безопасни условия на труд-ЗПП 17.01.2020   14,30 часа   Кабинет №5 Галина Стоянова, Станимир Колев Председател Женя Живкова; Член Мариана Иванова 15.01.2020   17.01.2020 Учителска стая 20.01.2020 Кабинета  на ЗАТС
Икономика-ЗПП   20.01.2020   14,30 часа   Кабинет №5 Айсел Адемова, Радка Веселинова Председател Тодор Тодоров Член Бирсен Алиева 17.01.2020   20.01.2020 Учителска стая 22.01.2019 Кабинета  на ЗАТС
Учебна практика по заваряване-ЗПП 22.01.2019   14,30 часа Кабинет №5 Бюлент Исмаилова, Бирсен Алиева Председател Радуш Радев Член Дамян Стойчев   20.01.2020   22.01.2019 Кабинет 5 24.01.2019 Кабинета  на ЗАТС
Електротехника и електроника-ЗПП 24.01.2019   14,30 часа Кабинет №5 Мариана Маринова; Николай Савов Председател Любомир Трайков Член Дамян Стойчев   22.01.2019   24.01.2019   27.01.2019  
Металорежещи машини и инструменти-ЗПП 27.01.2019   14,30 часа Кабинет №5 Емрах Шюкриев, Билян Дъбев Председател Женя Живкова Член Дамян Стойчев   24.01.2019   27.01.2019   28.01.2019  

Изпити за оформяне на годишна оценка се полагат върху учебното съдържание учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година и за съответния вид подготовка.

Изпити за оформяне на годишна оценка се провеждат в ПИСМЕНА ФОРМА, освен в случаите по чл.29д, ал.1,  2 и 3 от Наредба №3/15.04.2003 г. за системата на оценяване

Задължения на длъжностните лица:

1. Комисия за организиране на изпита:

 • Получава от Бирсен Алиева-учител по информационни технологии, протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита.
 • Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.
 • Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 29е от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване.
 • Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилни устройства.
 • Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • Не допуска подсказване и преписване. Отстранява се от съответния изпит в процеса на училищното обучение и напуска залата ученик, който:
 • преписва от хартиен носител;
 • преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
 • преписва от работата на друг ученик;
 • използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
 • изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.
 •  За отстраняването на ученика се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, като в протокола задължително се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено.
 • Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.
 • Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.
 • Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.

2. Комисия по оценяването:

 • Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.
 • В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита /теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.
 • Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.
 • След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.
 • Изпитните работи на учениците се  проверяват и оценяват от председателя и члена на комисията (председателя на комисията извършва проверката с червен химикал,  члена на комисията извършва проверката със зелен химикал).  Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80.  Протоколът се използва за вписване на оценките на членовете на изпитната комисия и на окончателната оценка на ученика, определена от изпитната комисия.
 • Формирането на крайната оценка от изпитите е съгласно чл. 29з от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване: оценката се формира като средноартиметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица; крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част с точност до единица; крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е слаб 2, когато някоя от оценките по отделните части е слаб 2; в тези случаи поправителният изпит на следваща сесия (ако конкретната сесия не е последна) се полага и в двете части. На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.
 • След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи,  които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.
 • Изпитната работа на ученик, отстранен от изпит в процеса на училищното обучение при условията и по реда на т. 1, не се оценява.

3. Оповестяването  на резултатите се извършва от Даниела Проданова – ЗАТС, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.  

4. Резултатите от приравнителните изпити се внасят в личния картон на ученика/ученичката от Галина Дянкова-Георгиева в 7-дневен срок след приключване на изпитите. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Антония Дойчева –ЗДУД.

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

РАЙНА ПАНАЙОТОВА

Директор на ПГТрЛП гр.Омуртаг