Проект „Твоят час“

Проект „ТВОЯТ ЧАС “ през учебната 2017/2018 година

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

От месец октомври 2017 г. в ПГТрЛП гр.Омуртаг стартира проект „Твоят час“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 г. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В училището са сформирани 11групи за преодоляване на обучителни затруднения и 9 групи за дейности по интереси:

ДейностТип
занимание
Брой
ученици
1Автомобилът – моето хобиЗанимание по интереси11
2Аз и светът на компютритеОбучителни затруднения10
3История на костюмаЗанимание по интереси13
4Модно Арт АтелиеЗанимание по интереси11
5Български език и литератураОбучителни затруднения9
6Български език и литератураОбучителни затруднения10
7Български език и литератураОбучителни затруднения10
8Да говорим и пишем правилноОбучителни затруднения8
9Историята- интересна и забавнаОбучителни затруднения10
10Клуб „Аристотел“Обучителни затруднения8
11Клуб „Архимед“Обучителни затруднения8
12Клуб „Сръчни ръце“Занимание по интереси12
13Моят домЗанимание по интереси12
14Моята родина- география и история, традиции и обичаиОбучителни затруднения8
15Народни танциЗанимание по интереси10
16Предоляване на обучителни трудности по Английски езикОбучителни затруднения8
17Скаутски лагер „Орлите“Занимание по интереси12
18Спортна стрелбаЗанимание по интереси12
19Стъпка напред в информационните технологииОбучителни затруднения8
20Футбол „Млади таланти“Занимание по интереси14

Основната цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности.
Специфичните цели на проекта са:

  1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците;
  2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си и повишаване на мотивацията им за учене;
  3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
  4. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им реализация;
  5. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите в дейностите на училищата;
  6. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Групите по проект „Твоят час“, създадени в ПГТрЛП гр. Омуртаг и учениците в тях доказват, че да учиш успешно е лесно, стига да откриеш пътя и с желание да го извървиш.