ХІ а                    ХІ б                    ХІ в
понеделник 1. Български език и литература понеделник 1. Мехатронни системи в автотранспортната техника понеделник 1. Електроника
2. Физическо възпитание и спорт 2.  Учебна практика по диагностика 2. Чужд език по професията
3. Социално-правни отношения 3.  Учебна практика по диагностика 3. Български език и литература
4. Специализиран софтуер 4.  Учебна практика по обслужване и ремонт на автотранспортната техника 4. Български език и литература
5. Математика 5.  Учебна практика по обслужване и ремонт на автотранспортната техника 5.  Електрообзавеждане на автомобила
6. Методи на социалната работа 6.  Учебна практика по обслужване и ремонт на автотранспортната техника 6. Физическо възпитание и спорт
7. Социална работа с деца и семейства в риск 7. Експлоатация на автотранспортната техника 7. Спортни дейности – Футбол
вторник 1. Семейна педагогика вторник 1. Български език и литература вторник 1. Физическо възпитание и спорт
2. Физическо възпитание и спорт 2.  Хидравлични и пневматични устройства 2. Чужд език по професията
3. Социално педагогически тренинг 3. Физическо възпитание и спорт 3. Устройство на автомобила
4. Социално-правни отношения 4. Експлоатация на автотранспортната техника 4. Електрически инсталации
5. Български език и литература 5.  Двигатели с вътрешно горене 5.  Гражданско образование
6. Български език и литература 6. Чужд език по професията 6. Математика
7. Математика 7. Спортни дейности – Футбол
сряда 1. Гражданско образование сряда 1. Автотранспортна техника сряда 1. Устройство на автомобила
2.  Учебна практика по социално- педагогически тренинг 2. Чужд език по професията 2. Учебна практика по автотранспортна техника
3.  Учебна практика по социално- педагогически тренинг 3. Руски език 3. Учебна практика по автотранспортна техника
4.  Учебна практика по социално- педагогически тренинг 4.  Руски език 4.  Учебна практика-електромонтажна
5 Руски език 5. Математика 5. Учебна практика-електромонтажна
6. Руски език 6.  Гражданско образование 6.  Учебна практика-електромонтажна
7. Електрообзавеждане на автомобила
четвъртък 1. Чужд език по професията четвъртък 1. Електроника четвъртък 1. Руски език
2. Законодателстрво и социална парактика 2. Мехатронни системи в автотранспортната техника 2. Руски език
3. Учебна практика по социална работа с деца и семейства в риск 3. Български език и литература 3. Учебна практика по специалността
4. Учебна практика по социална работа с деца и семейства в риск 4. Български език и литература 4. Учебна практика по специалността
5. Учебна практика по социална работа с деца и семейства в риск 5. Физическо възпитание и спорт 5. Учебна практика по специалността т
6. Учебна практика по социална работа с деца и семейства в риск 6.  Двигатели с вътрешно горене 6.  Учебна практика по специалността
7. Спортни дейности –  Волейбол 7. Математика 7. Учебна практика по специалността
петък 1. Семейна педагогика петък 1.  Учебна практика по двигатели с вътрешно горене петък 1. Електроника
2. Методи на социалната работа 2.  Учебна практика по двигатели с вътрешно горене 2.  Техническо обслужване и ремонт на автомобила
3. Социална работа с деца и семейства в риск 3.  Учебна практика по двигатели с вътрешно горене 3.  Устройство на автомобила
4. Чужд език по професията 4.  Учебна практика по диагностика на автотранспортната техника 4.  Български език и литература
5. Учебна практика по методи на  социална работа 5.  Учебна практика по диагностика на автотранспортната техника 5. Математика
6. Учебна практика по методи на  социална работа 6.  Учебна практика по диагностика на автотранспортната техника 6.  Електрически машини и апарати
7. Час на класа 7. Час на класа 7. Час на класа