Дневен режим

на Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, град Омуртаг за учебната 2018/2019 година

  • Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на работа.
  • Училището е отворено в работните дни от 7,00 ч. до 16,30 ч.
  • Учебните занятия започват в 8,00 часа и завършват съгласно седмично разписание:
VIII – XII класУчебна практика
(преди обяд)
1.08.00 – 08.45 08.00 – 08.45
2.08.55 – 09.4508.55 – 09.45
3.09.50 – 10.3509.50 – 10.35
4.10.55 – 11.4010.55 – 11.40
5.11.50 – 12.3511.50 – 12.35
6.12.40 – 13.2512.40 – 13.25
7.13.30 – 14.1513.30 – 14.15

1.Учебните часове са с продължителност за VIII – XII клас:

45 минути по теория;

45 минути по учебна практика.

2. Междучасията се обявяват с училищния звънец.

3. Продължителността на работното време на учители, служители и помощен персонал е 8 часа.

4. Работното време на:

  • ръководното звено – от 07.30 ч. до 16.30 ч.
  • обслужващ персонал – от 07.00 ч. до 16.30 ч.

Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни характеристики и Правилник за вътрешния трудов ред на ПГТрЛП, гр. Омуртаг.

Сведен до знанието на педагогическия и непедагогическия колектив на 14.09.2018 година и на учениците на 17.09.2018 г.

Утвърден със Заповед РД 07-1/17.09.2018 година на директора на ПГТрЛП гр. Омуртаг.