Национално външно оценяване в Х клас

учебна 2022 – 2023 година

Х клас
Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.:

  • Писмена част:
  • – за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа
  • – за ниво А2, начало 11,30 часа РД09-4065/ 30.08.
  • – за ниво А1, начало 12,00 часа
  • Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа.

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)