Дневен режим

на Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, град Омуртаг за учебната 2019/2020 година

  • Обучението в училището се осъществява в дневна, задочна и самостоятелна форма с едносменен режим на работа.
  • Училището е отворено в работните дни от 07.00 ч. до 16. 00 ч.
  • Учебните занятия започват  в 08.00 часа и завършват съгласно седмично разписание:
VIII – XII класУчебна практика
(преди обяд)
1.08.00 – 08.45 08.00 – 08.45
2.08.55 – 09.4008.55 – 09.40
3.09.50 – 10.3509.50 – 10.35
4.10.55 – 11.4010.55 – 11.40
5.11.50 – 12.3511.50 – 12.35
6.12.40 – 13.2512.40 – 13.25
7.13.30 – 14.1513.30 – 14.15
  • Учебните часове са с продължителност за VIII – XII клас – 45 минути по теория и 45 минути по учебна практика.
  • Междучасията се обявяват с училищния звънец.
  • Продължителността на работното време на учители, служители и помощен персонал е 8 часа.

Преди обяд   от 07.30 ч. до 12.00 ч.

След обяд     от 12.30 ч. до 16.00 ч.

Почивка        от 12.00 ч. до 12.30 ч. 

Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни характеристики и Правилника за вътрешния трудов ред на ПГТрЛП гр. Омуртаг.