Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг
квалификация

Проведено  обучение за учители от  ПГТрЛП гр. Омуртаг за работа в мултикултурна среда.

     На 12-13.11. 2022 г се проведе обучение  на тема „Практически  подходи за ефективна работа в мултикултурна среда“ в рамките на проект „Повишаване на професионалните компетентности на учители и образователни медиатори от общините Омуртаг, Твърдица и Никола Козлево за работа в мултикултурна среда“, рег. № BG05M2OP001-3.017-0032 -C01,  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Обучението е с присъждане на два квалификационни кредита за участниците и е с  продължителност 16 учебни часа  присъствена форма и 16 часа   дистанционна форма. В обучението участваха всички учители и педагогически специалисти от ПГТрЛП гр. Омуртаг

Присъственото обучение се проведе в парк- хотел „Арбанаси“

Дисанционното обучение се проведе в периода от ноември до декември.

Проект се финансира по процедура  BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на професионалните компетентности на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда“ в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.