Задължителни училищни документи

01. Стратегия за развитие на училището – 2019

02. Правилник за дейността на училището- 2019

02. Програма за превенция на ранното напускане на училище – 2019

03. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи – 2019

04. Програма за подкрепа на педагогически специалисти – наставничество 2018

05. Програма по гражданско здравно екологично и интеркултурно образование 2018

05.1. План за гражданско здравно екологично и интеркултурно образование 2018

06. Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика 2018

07. Годишен план за насърчаване и повишаване на грамотността 2018

08. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 2018 – 2019

09. План за организиране и провеждане на вътрешноинституционални форми за изява на ученици с изявени интереси 2018

010. План на комисия за организация и провеждане на празници, тържества и концерти 2018

011. План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата 2018

012. План на дейностите по безопасност на движението по пътищата 2018

013 План за работа с деца в риск от насилие или жертва на насилие 2018

014.План за контролната дейност на Директора 2018 Приложение 1

015. План за контролната дейност на ЗДУД 2018

016.План за работа на Педагогическия съвет 2018

017. План на комисията за действие при подаден или получен сигнал или съмнение за дете в риск от насилие или кризисна интервенция 2018

17.1. План за действие при получен сигнал 2018

018. План за действие по превенция на агресията и засилване на сигурността в училище по механизма 2018

019. План за дейността на комисията по БДП 2018

020. План за действие при терористичен акт 2018

021. Политика за изграждане на позитивен организационен климат 2018

022. План за утвърждаване на позитивна дисциплина 2018

023. Етичен кодекс на училищните общности – 2019

024. Единни правила за действие в случай на тормоз сред учениците 2018

025. Механизъм за адаптиране на ученика към училищната среда 2018

26.Вътрешни правила за наблюдение за прилагане на етичния кодекс 2018

27.Вътрешни правила

28.Календарен план 2018

29.План асоциални прояви 2018

30. План за превенция на насилието и стереотипите определени от пола 2018

31.ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА 2018

32.Правила за взаимодействие между педагогическите специалисти и медицинското лице в случай на тормоз 2018

33. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 2018-2019

34. Правилник за осигуряване на ЗБУТ 2018

35 .Правилник за пропусквателния режим в ПГТрЛП 2018

36 и 37.Програма и план за взаимодействие с родители 2018

38. Процедура при кризисна интервенция на тормоз 2018

39.Училищна програма за намаляване броя на отсъствията 2018

40. Годишен план за дейността + Квалификация 2019-2020

41.Правилник за вътрешния тррудов ред 2018

42.Вътрешни правила за организация и управление на човешките ресурси 2018

43. План за работа училищния психолог 2018-2019

44. План за квалификационна дейност на МО по БЕЛ и АЕ

45.План на МО – Професионална подготовка 2018

46. План на МО Шюкриев 2018

47. План на МО Савов 2018

48. Мерки за повишаване качеството на образование в ПГТрЛП-2019