Задължителни училищни документи

01. Стратегия за развитие на училището – Актуализация – 2020

02. Правилник за дейността на училището 2020-2021

03. Правилник за вътрешния трудов ред 2020

04. Програма за превенция на ранното напускане на училище – 2019

05. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2020

06. Етичен кодекс на училищните общности 2020 ПС

05.Вътрешни правила

06. Годишен план за дейността + Квалификация 2019-2020

07. Мерки за повишаване на качеството на образованието в ПГТрЛП – Омуртаг – 2020-2021

08. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В ПГТрЛП – ОМУРТАГ- 2020

09. Отчет на изпълнението на Стратегията на ПГТрЛП – Омуртаг

10. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СТИПЕНДИИ 2020-2021

Мерки – COVID-19

01. Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020-2021 година в условията на COVID- 19

02. Правила за работа в условията на COVID-19 през учебната 2020-2021 година