Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

Обществен съвет

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

За Вас родители

Със ЗАПОВЕД № РД 07-164 / 22.12.2016 г. на Директор на училище е определен:

1. Поименен списък на членовете на Обществения съвет на Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг, както следва;

  • Цанко Наумов
  • Витан Витов
  • Емине Ахмедова
  • Зийнеб Халилова
  • Хасан Хасанов

2. Поименен списък на резервните членове на Обществения съвет на Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг, както следва:

  • Еля Хасанова
  • Айтен Ахмедова
  • Мюжгян Мустафова