Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

За нас

В ЛЕТОПИСА НА ВРЕМЕТО

Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, град Омуртаг е държавно училище, финансирано от МОН. В своята история, професионалната гимназия провежда успешно обучение в средна степен на образованието по професии и специалности в направления „Дизайн“, „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, „Електротехника и енергетика“, „Социални дейности“.
Училището е желан партньор на производствените предприятия от област Търговище, не само в професионалните направления, по които провежда обучение, но и като партньор за участие в проекти, обществени организации и НПО.

За поддържане и разширяване на взаимоотношенията на училището и удовлетворяване на изискванията на пазара на труда се провеждат дейности за обогатяване на материално-техническата база, привеждането ѝ към изискванията на обществено-икономическия живот и реализацията на завършващите на пазара на труда. В това число ПГТрЛП, гр. Омуртаг осъществява квалификация и преквалификация на наличния педагагически персонал, както и привличането на млади специалисти за нови професионални направления.

За прилагане на ДОИ и ДОС по различните професии и специалности, училището е оборудвано с необходимите УТС, учебни кабинети и учебни работилници. Всички учебни кабинети са оборудвани с персонални или преносими компютри, късофокусни проекти и интерактивни дъски с тъчскрийн.