Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

Проект „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.