Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг
квалификация

Прессъобщение партньори

Приключи проект „Повишаване на професионалните компетентности на учители и образователни медиатори от общините Омуртаг, Твърдица и Никола Козлево за работа в мултикултурна среда“


В периода от януари 2021 година до септември 2023 година Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг участва дейностите по проект, „Повишаване на професионалните компетентности на учители и образователни медиатори от общините
Омуртаг, Твърдица и Никола Козлево за работа в мултикултурна среда“ рег. № BG05M2OP001- 3.017-0032 -C01, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Проектът беше изпълнен в партньорство с бенефициент Сдружение „Асоциация Интегро“ и партньори – Средно училище „Цанко Церковски“, с. Никола Козлево, Средно училище „Неофит Рилски“ , град Твърдица, Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, град Омуртаг и Детска градина „Щастливо детство“, град Твърдица.
Целта на проекта беше да осигури възможности за повишаване на професионалните компетентности на учители, директори, други педагогически специалисти и образователни медиатори от образователните институции- партньори по проекта- за работа в мултикултурна среда, за преподаване на знания и за формиране на умения у децата за възприемане на етнокултурните различия, преодолявайки негативните стереотипи и културни дистанции.
В рамките на проекта бяха проведени три обучения на теми- „Създаване на приобщаваща учебна среда. Същност на мултикултурното и интеркултурното образование“, „Практически подходи за ефективна работа в мултикултурна среда“ и „Успешни методи, подходи и практики за работа в мултикултурна среда“. В обученията се включиха всички 30 /тридесет/ педагогически специалисти от нашето училище. Интересните теми и използваните интерактивни подходи в обученията помогнаха всички участниците в обученията да получат удостоверения за присъждане съответно на един, два и три кредита.
Придобитите нови умения и знания, които учителите вече прилагат успешно в практиката си ще допринесат за подобряване на работата на училището с деца и ученици от различни етнически и културни малцинства и за подобряване на резултатите от образователния процес в мултикултурна среда.


Проектът се финансира по процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на
капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ финансиран
по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни
фондове.