XI клас – самостоятелна форма

ЗАПОВЕД

№ РД 08- 220

гр.Омуртаг, 26.11.2019 година

   На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.29б, чл. 29в от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване, във връзка с § 7, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

ОПРЕДЕЛЯМ:

Ред и организация за провеждане на изпити определяне на годишна оценка за учениците от самостоятелна форма на обучение – Мелиха Мустафова – Машинен оператор, Гюлай Бектеш и Гюлтен Шабанова – Производство на облекло от текстил и Антоан Юлиян – Автотранспортна техника, в ХI клас през първа редовна сесия на учебната 2019/2020 година, както следва:

Изпит по учебен предмет Дата, начален час, място на провеждане Комисия по организиране на изпита (квестори) Комисия по оценяването Срок за изготвяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитнит  работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Български език и литература – ОП   02.12.2019   14,30 часа   Кабинет №5   Муса Бузгов, Седат Хаданов   Председател Галина Дянкова-Георгиева; Член Галина Стоянова 29.11.2019 02.12.2019 Учителска стая 04.12.2019 Кабинета  на ЗАТС
Автоматизация-ЗПП 02.12.2019   14,30 часа   Кабинет №5   Муса Бузгов, Седат Хаданов   Председател Женя Живкова; Член Мариана Иванова 29.11.2019 02.12.2019 Учителска стая 04.12.2019 Кабинета  на ЗАТС
Английски език- ОП 04.12.2019   14,30 часа   Кабинет №5   Галя Димитрова Галина Стоянова, Председател Айтен Мустафова Член Станимир Колев 03.12.2019 04.12.2019 Учителска стая 06.12.2019 Кабинета  на ЗАТС
Чужд език  по професията -Английски език- ЗПП 04.12.2019   14,30 часа   Кабинет №5   Галя Димитрова Галина Стоянова, Председател Айтен Мустафова Член Станимир Колев 03.12.2019 04.12.2019 Учителска стая 06.12.2019 Кабинета  на ЗАТС
Двигатели с вътрешно горене- ЗПП 04.12.2019   14,30 часа   Кабинет №5   Галя Димитрова Галина Стоянова, Председател Радка Веселинова; Член Дамян Стойчев 03.12.2019 04.12.2019 Учителска стая 06.12.2019 Кабинета  на ЗАТС
Математика-ОП 06.12.2019   14,30 часа   Кабинет №5 Емрах Шюкриев, Тодор Тодоров Председател Наколай Савов Член Марияна Маринова 05.12.2019 06.12.2019 Учителска стая 09.12.2019 Кабинета  на ЗАТС
Автотранспортна техника-ЗПП 06.12.2019   14,30 часа   Кабинет №5 Емрах Шюкриев, Тодор Тодоров Председател Дамян Стойчев; Член Радка Веселинова 05.12.2019 06.12.2019 Учителска стая 09.12.2019 Кабинета  на ЗАТС
Физическо възпитание и спорт – ОП   09.12.2019   14,30 часа   Физкултурен салон Станимир Колев,   Марияна Маринова Председател Седат Хасанов Член Муса Бузгов 06.12.2019 09.12.2019 Физкултурен салон 11.12.2019 Кабинета  на ЗАТС
Експлоатация на автотранспортната  техника-ЗПП 09.12.2019   14,30 часа   Кабинет №5 Станимир Колев,   Марияна Маринова Председател Дамян Стойчев; Член Радка Веселинова 06.12.2019 09.12.2019 Учителска стая 11.12.2019 Кабинета  на ЗАТС
История и цивилизация-ОП 11.12.2019   14,30 часа   Кабинет №5 Бюлент Исмаилова, Бирсен Алиева Председател Билян Дъбев Член Тодор Тодоров 10.12.2019 11.12.2019 Учителска стая 13.12.2019 Кабинета  на ЗАТС
Автоматизация на производствота-ЗПП 11.12.2019   14,30 часа   Кабинет №5 Бюлент Исмаилова, Бирсен Алиева Председател Женя Живкова; Член Мариана Иванова 10.12.2019 11.12.2019 Учителска стая 13.12.2019 Кабинета  на ЗАТС
Философия-ОП 13.12.2019 14,30 часа   Кабинет №5 Димчо Илиев,   , Мариана Иванова Председател Емрах Шюкриев Член Райна Панайотов 12.12.2019 13.12.2019 Учителска стая 16.12.2019 Кабинета  на ЗАТС
Биология и здравно образование- ЗИП 16.12.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Здравко Зиновиев, Стефан Стефанов   Председател ГаляДимитрова Член Айсел Адемова 13.12.2019 16.12.2019 Учителска стая 18.12.2019 Кабинета  на ЗАТС
Здравословни и безопасни условия на труд-ЗПП 16.12.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Здравко Зиновиев, Стефан Стефанов   Председател Женя Живкова; Член Мариана Иванова 13.12.2019 16.12.2019 Учителска стая 18.12.2019 Кабинета  на ЗАТС
Приложни програмни продукти-ЗПП 18.12.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Билян Дъбев,   Радуш Радев   Председател Бирсен Алиева Член Наколай Савов 17.12.2019 18.12.2019 Учителска стая 19.12.2019 Кабинета  на ЗАТС
Технология на облеклото-ЗПП   07.01.2020   14,30 часа   Кабинет №5   Айтен Мустафова, Галина Дянкова-Георгиева Председател Нели Стоянова; Член Мариана Иванова 06.01.2020 07.01.2020 Учителска стая 09.01.2020 Кабинета  на ЗАТС
История на изкеството – ЗПП 09.01.2020   13,30 часа   Кабинет №5   Радка Веселинова, Радуш Радев Председател Нели Стоянова Член Мариана Иванова 08.01.2020 09.01.2020 Учителска стая 10.01.2020 Кабинета  на ЗАТС
Икономика-ОбПП   13.01.2020   14,30 часа   Кабинет №5 Любомир Трайков, Женя Живкова Председател Тодор Тодоров Член Бирсен Алиева 13.01.2020 09.01.2020 Учителска стая 14.01.2020 Кабинета  на ЗАТС
Предприемачество-ЗПП 13.01.2020   14,30 часа   Кабинет №5 Любомир Трайков, Женя Живкова Председател Станимир Колев Член Тодор Тодоров   13.01.2020 09.01.2020 Учителска стая 14.01.2020 Кабинета  на ЗАТС

Изпити за оформяне на годишна оценка се полагат върху учебното съдържание учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година и за съответния вид подготовка.

Изпити за оформяне на годишна оценка се провеждат в ПИСМЕНА ФОРМА, освен в случаите по чл.29д, ал.1,  2 и 3 от Наредба №3/15.04.2003 г. за системата на оценяване

Задължения на длъжностните лица:

1. Комисия за организиране на изпита:

 • Получава от Бирсен Алиева-учител по информационни технологии, протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита.
 • Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.
 • Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 29е от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване.
 • Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилни устройства.
 • Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • Не допуска подсказване и преписване. Отстранява се от съответния изпит в процеса на училищното обучение и напуска залата ученик, който:
 • преписва от хартиен носител;
 • преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
 • преписва от работата на друг ученик;
 • използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
 • изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.
 •  За отстраняването на ученика се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, като в протокола задължително се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено.
 • Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.
 • Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.
 • Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.

2. Комисия по оценяването:

 • Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.
 • В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита /теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.
 • Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.
 • След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.
 • Изпитните работи на учениците се  проверяват и оценяват от председателя и члена на комисията (председателя на комисията извършва проверката с червен химикал,  члена на комисията извършва проверката със зелен химикал).  Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80.  Протоколът се използва за вписване на оценките на членовете на изпитната комисия и на окончателната оценка на ученика, определена от изпитната комисия.
 • Формирането на крайната оценка от изпитите е съгласно чл. 29з от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване: оценката се формира като средноартиметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица; крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част с точност до единица; крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е слаб 2, когато някоя от оценките по отделните части е слаб 2; в тези случаи поправителният изпит на следваща сесия (ако конкретната сесия не е последна) се полага и в двете части. На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.
 • След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи,  които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.
 • Изпитната работа на ученик, отстранен от изпит в процеса на училищното обучение при условията и по реда на т. 1, не се оценява.

3. Оповестяването  на резултатите се извършва от Даниела Проданова – ЗАТС, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.  

4. Резултатите от приравнителните изпити се внасят в личния картон на ученика/ученичката от Бирсен Алиева в 7-дневен срок след приключване на изпитите. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Антония Дойчева –ЗДУД.

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

РАЙНА ПАНАЙОТОВА

Директор на ПГТрЛП гр.Омуртаг