Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

XI клас – самостоятелна форма

ЗАПОВЕД

№ РД 08- 120

гр. Омуртаг, 18.10.2022 година

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 40, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1, при спазване изискванията на чл. 38, ал. 2, чл. 40, ал. 1 – 4 и ал. 7, и чл. 41 – 43 от същия нормативен документ.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Ред и организация за провеждане на изпити определяне на годишна оценка за учениците от самостоятелна форма на обучение –Шабан Шабанов, Жан Бисеров Славов и Иван Веселинов – Автотранспортна техника, Айджан Салиева, Нурфет Кюмил,  Зюбейде Мехмедова и Фатме С. Хюсеин- Моден дизайн, в ХI клас през първа редовна сесия на учебната 2022/2023 година, както следва:

Изпит по учебен предметДата, начален час, място на провежданеКомисия по организиране на изпита (квестори)Комисия по оценяванетоСрок за изготвяне на изпитните материалиВреме и място за проверка на изпитните работиСрок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Български език и литература -ОП02.11.2022год. 14,45часа Кабинет № 8    Радка Борисова Стефан СтефановПредседател Галина Стоянова Член Галина Дянкова-Георгиева  28.10.2022год02.11.2022год Учителска стая03.11.2022год Кабинета  на ЗАТС
Руски език-ОП04.11.2022год. 14,45часа Кабинет №8            Бирсен Алиева Мариана ИвановаПредседател Бюлент Исмаилова Член Галина Стоянова  08.11.2021год09.11.2021год Учителска стая10.11.2021год Кабинета  на ЗАТС
Математика -ОП    07.11.20221год. 14,45часа Кабинет № 8            Любомир Трайков Муса МусовПредседател Марияна Маринова Член Бирсен Алиева  07.11.2022год07.11.2022год Учителска стая08.11.2022год. Кабинета  на ЗАТС  
Гражданско образование-ОП08.11.2022год. 14,45часа Кабинет № 8            Здравко Зиновиев Радуш РадевПредседател Емрах Шюкриев Член Райна Панайотова  07.11.2022год  08.11.2022год. Учителска стая09.11.2022год. Кабинета  на ЗАТС  
ФВС-ОП09.11.2022год. 14,45часа Физкултурен салонПрактическиПредседател Седат Хасанов Член Муса Бузгов  08.11.2022год09.11.2022год Физкултурен салон10.11.2022год. Кабинета  на ЗАТС        
Технология на облеклото- СПП10.11.2022год. 14,45часа Кабинет № 8            Галина Дянкова-Георгиева Станимир КолевПредседател Нели Стоянова Член Мариана Иванова  15.11.2021год.    16.11.2021год.   Учителска стая17.11.2021год. Кабинета  на ЗАТС  
ДВигатели с вътрешно горене-СПП10.11.2022год. 14,45часа Кабинет № 8            Галина Дянкова-Георгиева Станимир КолевПредседател Радка Борисова Член Денчо Драганов  15.11.2021год.    16.11.2021год.   Учителска стая17.11.2021год. Кабинета  на ЗАТС  
История на костюмаОтПП 11. 11.2022год. 14,45часа Кабинет № 8            Тодор Тодоров Марияна МариноваПредседател Нели Стоянова Член Мариана Иванова  15.11.2021год.    16.11.2021год.   Учителска стая17.11.2021год. Кабинета  на ЗАТС  
Електроника ОтПП 11. 11.2022год. 14,45часа Кабинет № 8            Тодор Тодоров Марияна МариноваПредседател Любомир Трайков Член Радка Борисова  15.11.2021год.    16.11.2021год.   Учителска стая17.11.2021год. Кабинета  на ЗАТС  
Хидравлични и пневматични устройства ОтПП14.11.2022год. 14,45часа Кабинет № 8  Седат Хасанов Муса БузговПредседател Радка Борисова Член Денчо Драганов  11.11.2022год.  14.11.2022год.       Учителска стая15.11.2022год. Кабинета  на ЗАТС  
БДП- ОтПП15.11.2022год. 14,45часа Кабинет № 8  Нели Стоянова Мариана ИвановаПредседател Дамян Стойчев Член Димчо Илиев  14.11.2022год.  15.11.2022год. Учителска стая  16.11.2022год.   Кабинета  на ЗАТС  

Изпити за оформяне на годишна оценка се полагат върху учебното съдържание учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година и за съответния вид подготовка.

Изпити за оформяне на годишна оценка се провеждат в ПИСМЕНА ФОРМА, освен в случаите по чл.41, ал.3, ал.4 и ал.5 от Наредба № 11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Задължения на длъжностните лица:

1. Комисия за организиране на изпита:

 • Получава от Антония Антонова-ЗДУД, протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита.
 • Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.
 • Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 41, ал.6, т.3 от Наредба № 11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
 • Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилни устройства.
 • Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • Не допуска подсказване и преписване. Отстранява се от съответния изпит в процеса на училищното обучение и напуска залата ученик, който:
 • преписва от хартиен носител;
 • преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
 • преписва от работата на друг ученик;
 • използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
 • изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.
 •  За отстраняването на ученика се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, като в протокола задължително се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено.
 • Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.
 • Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.
 • Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.

2. Комисия по оценяването:

 • Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.
 • В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита /теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.
 • Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.
 • След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.
 • Изпитните работи на учениците се  проверяват и оценяват от председателя и члена на комисията (председателя на комисията извършва проверката с червен химикал,  члена на комисията извършва проверката със зелен химикал).  Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80.  Протоколът се използва за вписване на оценките на членовете на изпитната комисия и на окончателната оценка на ученика, определена от изпитната комисия.
 • Формирането на крайната оценка от изпитите е съгласно чл. 42, ал.1, ал.2 и ал.3 Наредба № 11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците: оценката се формира като средноартиметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица; крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част с точност до единица; крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е слаб 2, когато някоя от оценките по отделните части е слаб 2; в тези случаи поправителният изпит на следваща сесия (ако конкретната сесия не е последна) се полага и в двете части. На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.
 • След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи,  които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.
 • Изпитната работа на ученик, отстранен от изпит в процеса на училищното обучение при условията и по реда на т. 1, не се оценява.

3. Оповестяването  на резултатите се извършва от Даниела Проданова – ЗАТС, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.  

4. Резултатите от изпити се внасят в личния картони на ученика от Нели Стоянова в 7-дневен срок след приключване на изпитите. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Антония Антонова–ЗДУД.

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

РАЙНА ПАНАЙОТОВА

Директор на ПГТрЛП гр. Омуртаг