Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

XI клас – самостоятелна форма

ЗАПОВЕД

№ РД 08- 277

гр.Омуртаг, 24.10.2023 година

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1, от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, при спазване изискванията на чл. 38, ал. 2, чл. 40, ал. 1 – 4 и ал. 7, и чл. 41 – 42 от същия нормативен документ.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Ред и организация за провеждане на изпити определяне на годишна оценка за учениците от самостоятелна форма на обучение –

Гюлшен Мустафова Халилова, Фатме Мехмедова Ибрямова, Зинеб Алиосманова Хюсеинова, Емел Нихат Осман,  Емине Салимова Сюлейманова – Помощник -възпитател в отглеждането и възпитанието на деца  в ХI клас през първа редовна сесия на учебната 2023/2024 година г., както следва:

Български език и литература -ООП06.11.2023год. 14,45часа Кабинет № 6    Муса Мусов Муса БузговПредседател Галина Стоянова Член Галина Дянкова-Георгиева  03.11.202306.11.2023год Учителска стая07.11.2023год Кабинета  на ЗАТС
Руски език -ООП07.11.2023год. 14,45часа Кабинет № 6            Нели Стоянова Мариана ИвановаПредседател Бюлент Исмаилова Член Галина Стоянова  06.11.202307.11.2023год Учителска стая08.11.2023год Кабинета  на ЗАТС
Гражданско образование -ООП08.11.2023год. 14,45часа Кабинет № 6            Юлиан Йорданов Радуш РадевПредседател Емрах Шюкриев Член Райна Панайотова  06.11.202307.11.2023год Учителска стая09.11.2023год. Кабинета  на ЗАТС  
Математика -ООП    09.11.2023год. 14,45часа Кабинет № 6            Севджан Бостанджиева Радка БорисоваПредседател Марияна Маринова Член Бирсен Алиева  08.11.202309.11.2023год Учителска стая10.11.2023год. Кабинета  на ЗАТС  
Физическо възпитание и спорт-ООП10.11.2023год. 14,45часа Физкултурен салонПрактическиПредседател Седат Хасанов Член Муса Бузгов  09.11.202310.11.2023год. Физкултурен салон13.11.2023год. Кабинета  на ЗАТС  
Организация на дейностите на детето в семейна среда РПП13.11.2023год. 14,45часа Кабинет № 6            Седат Хасанов Галя ДимитроваПредседател Севджан Бостанджиевда Член Антония Антонова  10.11.202313.11.2023год Учителска стая14.11.2023год. Кабинета  на ЗАТС        
Законодателство и социална практика ОтПП 14. 11.2023год. 14,45часа Кабинет № 6            Тодор Тодоров Марияна МариноваПредседател Севджан Бостанджиевда Член Антония Антонова  13.11.202314.11.2023год. Учителска стая15.11.2023год. Кабинета  на ЗАТС  
Методи на социалната работа ОтПП15.11.2023год. 14,45часа Кабинет № 6            Айсел Адемова Галина СтояноваПредседател Севджан Бостанджиевда Член Антония Антонова  14.11.2023  15.11.2023год.   Учителска стая16.11.2023год. Кабинета  на ЗАТС  
Уч.пр.по организация на дейностите на детето СПП16.11.2023год. 14,45часа Кабинет № 5            Практически  Председател Антония Антонова Член Севджан Бостанджиевда    15.11.202316.11.2023год.       Учителска стая17.11.2023год. Кабинета  на ЗАТС  

Изпити за оформяне на годишна оценка се полагат върху учебното съдържание учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година и за съответния вид подготовка.

Изпити за оформяне на годишна оценка се провеждат в ПИСМЕНА ФОРМА, освен в случаите по чл.41, ал.3, ал.4 и ал.5 от Наредба № 11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Задължения на длъжностните лица:

1. Комисия за организиране на изпита:

 • Получава от Антония Антонова-ЗДУД, протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита.
 • Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.
 • Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 41, ал.6, т.3 от Наредба № 11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
 • Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилни устройства.
 • Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • Не допуска подсказване и преписване. Отстранява се от съответния изпит в процеса на училищното обучение и напуска залата ученик, който:
 • преписва от хартиен носител;
 • преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
 • преписва от работата на друг ученик;
 • използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
 • изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.
 •  За отстраняването на ученика се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, като в протокола задължително се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено.
 • Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.
 • Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.
 • Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.

2. Комисия по оценяването:

 • Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.
 • В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита /теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.
 • Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.
 • След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.
 • Изпитните работи на учениците се  проверяват и оценяват от председателя и члена на комисията (председателя на комисията извършва проверката с червен химикал,  члена на комисията извършва проверката със зелен химикал).  Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80.  Протоколът се използва за вписване на оценките на членовете на изпитната комисия и на окончателната оценка на ученика, определена от изпитната комисия.
 • Формирането на крайната оценка от изпитите е съгласно чл. 42, ал.1, ал.2 и ал.3 Наредба № 11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците: оценката се формира като средноартиметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица; крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част с точност до единица; крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е слаб 2, когато някоя от оценките по отделните части е слаб 2; в тези случаи поправителният изпит на следваща сесия (ако конкретната сесия не е последна) се полага и в двете части. На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.
 • След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи,  които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.
 • Изпитната работа на ученик, отстранен от изпит в процеса на училищното обучение при условията и по реда на т. 1, не се оценява.

3. Оповестяването  на резултатите се извършва от Даниела Проданова – ЗАТС, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.  

4. Резултатите от изпити се внасят в личния картони на ученика от Нели Стоянова в 7-дневен срок след приключване на изпитите. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Антония Антонова–ЗДУД.

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

РАЙНА ПАНАЙОТОВА

Директор на ПГТрЛП гр.Омуртаг


ЗАПОВЕД

№ РД 08- 278

гр.Омуртаг, 24.10.2023 година

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1, от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, при спазване изискванията на чл. 38, ал. 2, чл. 40, ал. 1 – 4 и ал. 7, и чл. 41 – 42 от същия нормативен документ.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Ред и организация за провеждане на изпити определяне на годишна оценка за учениците от самостоятелна форма на обучение –

Иван Иванов- Електрообзавеждане на транспортна техника в ХI клас през първа редовна сесия на учебната 2023/2024 година г., както следва:

Български език и литература -ООП06.11.2023год. 14,45часа Кабинет № 6    Муса Мусов Муса БузговПредседател Галина Стоянова Член Галина Дянкова-Георгиева  03.11.202306.11.2023год Учителска стая07.11.2023год Кабинета  на ЗАТС
Руски език -ООП07.11.2023год. 14,45часа Кабинет № 6            Нели Стоянова Мариана ИвановаПредседател Бюлент Исмаилова Член Галина Стоянова  06.11.202307.11.2023год Учителска стая08.11.2023год Кабинета  на ЗАТС
Гражданско образование -ООП08.11.2023год. 14,45часа Кабинет № 6            Юлиан Йорданов Радуш РадевПредседател Емрах Шюкриев Член Райна Панайотова  06.11.202307.11.2023год Учителска стая09.11.2023год. Кабинета  на ЗАТС  
Математика -ООП    09.11.2023год. 14,45часа Кабинет № 6            Севджан Бостанджиева Радка БорисоваПредседател Марияна Маринова Член Бирсен Алиева  08.11.202309.11.2023год Учителска стая10.11.2023год. Кабинета  на ЗАТС  
Физическо възпитание и спорт-ООП10.11.2023год. 14,45часа Физкултурен салонПрактическиПредседател Седат Хасанов Член Муса Бузгов  09.11.202310.11.2023год. Физкултурен салон13.11.2023год. Кабинета  на ЗАТС  
Устройство на автомобила СПП13.11.2023год. 14,45часа Кабинет № 6            Седат Хасанов Галя ДимитроваПредседател Муса Мусов Член Радка Борисова  10.11.202313.11.2023год Учителска стая14.11.2023год. Кабинета  на ЗАТС        
Електроника ОтПП 14. 11.2023год. 14,45часа Кабинет № 6            Тодор Тодоров Марияна МариноваПредседател Дамян Стойчев Член Радка Борисова  13.11.202314.11.2023год. Учителска стая15.11.2023год. Кабинета  на ЗАТС  
Електрически инсталации-СПП15.11.2023год. 14,45часа Кабинет № 6            Айсел Адемова Галина СтояноваПредседател Дамян Стойчев Член Радка Борисова  14.11.2023  15.11.2023год.   Учителска стая16.11.2023год. Кабинета  на ЗАТС  

Изпити за оформяне на годишна оценка се полагат върху учебното съдържание учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година и за съответния вид подготовка.

Изпити за оформяне на годишна оценка се провеждат в ПИСМЕНА ФОРМА, освен в случаите по чл.41, ал.3, ал.4 и ал.5 от Наредба № 11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Задължения на длъжностните лица:

1. Комисия за организиране на изпита:

 • Получава от Антония Антонова-ЗДУД, протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита.
 • Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.
 • Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 41, ал.6, т.3 от Наредба № 11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
 • Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилни устройства.
 • Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • Не допуска подсказване и преписване. Отстранява се от съответния изпит в процеса на училищното обучение и напуска залата ученик, който:
 • преписва от хартиен носител;
 • преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
 • преписва от работата на друг ученик;
 • използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
 • изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.
 •  За отстраняването на ученика се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, като в протокола задължително се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено.
 • Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.
 • Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.
 • Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.

2. Комисия по оценяването:

 • Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.
 • В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита /теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.
 • Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.
 • След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.
 • Изпитните работи на учениците се  проверяват и оценяват от председателя и члена на комисията (председателя на комисията извършва проверката с червен химикал,  члена на комисията извършва проверката със зелен химикал).  Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80.  Протоколът се използва за вписване на оценките на членовете на изпитната комисия и на окончателната оценка на ученика, определена от изпитната комисия.
 • Формирането на крайната оценка от изпитите е съгласно чл. 42, ал.1, ал.2 и ал.3 Наредба № 11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците: оценката се формира като средноартиметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица; крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част с точност до единица; крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е слаб 2, когато някоя от оценките по отделните части е слаб 2; в тези случаи поправителният изпит на следваща сесия (ако конкретната сесия не е последна) се полага и в двете части. На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.
 • След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи,  които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.
 • Изпитната работа на ученик, отстранен от изпит в процеса на училищното обучение при условията и по реда на т. 1, не се оценява.

3. Оповестяването  на резултатите се извършва от Даниела Проданова – ЗАТС, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.  

4. Резултатите от изпити се внасят в личния картони на ученика от Нели Стоянова в 7-дневен срок след приключване на изпитите. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Антония Антонова–ЗДУД.

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

РАЙНА ПАНАЙОТОВА

Директор на ПГТрЛП гр.Омуртаг