Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

XII клас – самостоятелна форма

ЗАПОВЕД

№ РД 08- 121

гр. Омуртаг, 18.10.2022 година

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 40, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1, при спазване изискванията на чл. 38, ал. 2, чл. 40, ал. 1 – 4 и ал. 7, и чл. 41 – 43 от същия нормативен документ.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Ред и организация за провеждане на изпити определяне на годишна оценка за учениците от самостоятелна форма на обучение –- Фатме Хюсеинова, Емине Мустафова, Хатче Мустафова, Мелиха Йонузова, Джейлян Касимова, Златка Славова, Мирем Салиева- Фризьорство, Хафийзе Хюсеинова Гюлхан Нихат и Айше Ереджебова- Социални дейности, в ХII клас през първа редовна сесия на учебната 2022/2023 година, както следва:

Изпит по учебен предметДата, начален час, място на провежданеКомисия по организиране на изпита (квестори)Комисия по оценяванетоСрок за изготвяне на изпитните материалиВреме и място за проверка на изпитните работиСрок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Български език и литература -ОП02.11.2022год. 14,45часа Кабинет № 7    Любомир Трайков Муса МусовПредседател Галина Стоянова Член Галина Дянкова-Георгиева  05.11.2021год08.11.2021год Учителска стая09.11.2021год Кабинета  на ЗАТС
Руски език-ОП04.11.2022год. 14,45часа Кабинет №7            Здравко Зиновиев Радуш РадевПредседател Бюлент Исмаилова Член Галина Стоянова  08.11.2021год09.11.2021год Учителска стая10.11.2021год Кабинета  на ЗАТС
Математика -ОП07.11.20221год. 14,45часа Кабинет № 7            Елеонора Атанасова Денчо ДрагановПредседател Марияна Маринова Член Бирсен Алиева  09.11.2021год10.11.2021год Кабинет № 5  11.11.2021год. Кабинета  на ЗАТС  
Гражданско образование08.11.2022год. 14,45часа Кабинет № 7            Бюлент Исмаилова Айтен МустафоваПредседател Райна Панайотова Член Емрах Шюкриев  11.11.2021год.  12.11.2021год. Учителска стая15.11.2021год. Кабинета  на ЗАТС        
ФВС-ОП09.11.2022год. 14,45часа Физкултурен салон  ПрактическиПредседател Седат Хасанов Член Муса Бузгов  12.11.2021год.  15.11.2021год. Физкултурен салон  16.11.2021год. Кабинета  на ЗАТС  
Счетоводство и отчетност- ОтПП10.11.2022год. 14,45часа Кабинет № 7            Галина Дянкова-Георгиева Станимир КолевПредседател Елеонора Атанасова Член Тодор Тодоров  15.11.2021год.    16.11.2021год.   Учителска стая17.11.2021год. Кабинета  на ЗАТС  
Фирмено право ОтПП 14. 11.2022год. 14,45часа Кабинет № 7            Бюлент Исмаилова Бирсен АлиеваПредседател Елеонора Атанасова Член Тодор Тодоров  15.11.2021год.    16.11.2021год.   Учителска стая17.11.2021год. Кабинета  на ЗАТС  

Изпити за оформяне на годишна оценка се полагат върху учебното съдържание учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година и за съответния вид подготовка.

Изпити за оформяне на годишна оценка се провеждат в ПИСМЕНА ФОРМА, освен в случаите по чл.41, ал.3, ал.4 и ал.5 от Наредба № 11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Задължения на длъжностните лица:

1. Комисия за организиране на изпита:

 • Получава от Антония Антонова-ЗДУД, протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита.
 • Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.
 • Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 41, ал.6, т.3 от Наредба № 11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
 • Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилни устройства.
 • Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • Не допуска подсказване и преписване. Отстранява се от съответния изпит в процеса на училищното обучение и напуска залата ученик, който:
 • преписва от хартиен носител;
 • преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
 • преписва от работата на друг ученик;
 • използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
 • изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.
 •  За отстраняването на ученика се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, като в протокола задължително се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено.
 • Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.
 • Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.
 • Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.

2. Комисия по оценяването:

 • Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.
 • В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита /теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.
 • Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.
 • След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.
 • Изпитните работи на учениците се  проверяват и оценяват от председателя и члена на комисията (председателя на комисията извършва проверката с червен химикал,  члена на комисията извършва проверката със зелен химикал).  Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80.  Протоколът се използва за вписване на оценките на членовете на изпитната комисия и на окончателната оценка на ученика, определена от изпитната комисия.
 • Формирането на крайната оценка от изпитите е съгласно чл. 42, ал.1, ал.2 и ал.3 Наредба № 11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците: оценката се формира като средноартиметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица; крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част с точност до единица; крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е слаб 2, когато някоя от оценките по отделните части е слаб 2; в тези случаи поправителният изпит на следваща сесия (ако конкретната сесия не е последна) се полага и в двете части. На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.
 • След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи,  които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.
 • Изпитната работа на ученик, отстранен от изпит в процеса на училищното обучение при условията и по реда на т. 1, не се оценява.

3. Оповестяването  на резултатите се извършва от Даниела Проданова – ЗАТС, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.  

4. Резултатите от изпити се внасят в личния картони на ученика от Нели Стоянова в 7-дневен срок след приключване на изпитите. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Антония Антонова–ЗДУД.

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

РАЙНА ПАНАЙОТОВА

Директор на ПГТрЛП гр. Омуртаг