Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг
квалификация

Залогът е емоционалната интелигентност

В ПГ по транспорт и лека промишленост в Омуртаг изучават двигателите със софтуер за 3D визуализация

Зина СОКОЛОВАВестник „АЗ-буки“

Професионалната гимназия по транспорт и лека промишленост в Омуртаг е единственото професионално училище в града.
В него учат много деца от уязвими групи, което е едно от основните предизвикателства пред педагогическия екип. Затова и усилията на всички са насочени към задържане на децата в училище, подчертава директорката Райна Панайотова.
„От миналата учебна година сме иновативно училище – наб-лягаме основно на иновативни методи на преподаване и на индивидуалната работа с всеки ученик – казва тя. – Това наистина е голямо предизвикателство, защото в някои от паралелките има по 26 ученици и на колегите им е доста трудно да отделят внимание на всяко дете поотделно. Но въпреки всичко се справят, понякога с цената на допълнителна работа извън учебно време. Мисля, че по този начин успяваме да задържим децата в училище. С всяка година все по-малко деца отпадат.“
Много от децата пътуват с училищния автобус от съседни населени места в община Омуртаг, община Антоново, община Котел. Това също е предизвикателство, защото те трябва да идват рано на училище и да си тръгват по-късно следобед. На голяма част от децата екипът успява да осигури безплатна храна по различни проекти, учебници. Гимназията работи много добре с асоциация „Интегро“ от Разград. Всяка година те подпомагат образователния процес с учебници.
В гимназията в момента се обучават 250 деца в дневна форма на обучение от VIII до XII клас. Те изучават шест професии. Три от тях са насочени главно към момчетата – „Техник по транспортна техника“, която е с очакван недостиг на пазара на труда; „Електромонтьор“, също с очакван недостиг на пазара на труда; „Машинен монтьор“, която е в дуална форма на обучение и е защитена професия. Другите три професии са насочени предимно към момичетата. Първата e „Помощник-възпитател“ – също с очакван недостиг на пазара на труда; „Моден дизайн“ и „Фризьор“.
„Преподаваните професии дават възможност за добра реализация на пазара на труда и затова успяваме да изпълним план-приема – подчертава Райна Панайотова. – Последните години правим по три паралелки, а от миналата и тази година имаме и ученици в дуална форма на обучение, което също е много добре за нашето училище. Предстои да открием и паралелка по мехатроника – имаме сключен договор с една фирма, също за дуална форма на обучение.“
Училището ежегодно се ремонтира със собствени средства. Гимназията разполага и с учебно-производствен сервиз, където учениците от XI и XII клас провеждат учебна практика по автотранспортна техника.
В него има работилници по общи професионални умения. В направление дизайн също има две работилници, в които учениците проектират и сами изработват моделите.
Има и фризьорски салон, който се посещава основно от ученици,
но и преподаватели ползват неговите услуги.
Обзавеждането и оборудването на работилниците се осъществява основно по проекти. От миналата година училището работи по проект „Подкрепа за дуална система на обучение“ и едната работилница е изцяло оборудвана по него. Миналата година е купен и нов учебен автомобил за часовете по управление на МПС, защото дванайсетокласните имат такава учебна практика. Купен е и нов софтуер с 3D визуализация. Той позволява на децата да проследяват отделните етапи от работата на двигателя, които иначе няма как да видят.
„Софтуерът е много полезен – казва директорката. – Видяхме такъв миналата година, когато по Националната програма „Иновации в действие“ бяхме в Професионалната гимназия по транспорт в Бургас. Нашите ученици бяха много впечатлени и затова решихме да купим такъв софтуер. Той помага да се види чрез визуализация как може да се отстрани даден проблем в автомобила.“
В гимназията са организирани и различни занимания по интереси – тази година има 10 групи. Две от тях са по спорт, четири са към общообразователните предмети, останалите са по професионална подготовка. Една група е създадена от училищния психолог, който работи тук от четири години. Заниманията в нея са фокусирани върху емоционалната интелигентност. Интересът към тях е много голям, затова са много и желаещите да се запишат в групата.
„С родителите работим на терен. Ходим по селата, разговаряме, те нямат възможност да дойдат до Омуртаг – казва Райна Панайотова. – Хубаво е, че като гимназия по транспорт, имаме автомобили и можем да посещаваме по-лесно семействата на нашите ученици, 85% от които пътуват от други населени места. Родителите са добре дошли в нашето училище и да участват в учебните часове – така могат да проследят развитието на своето дете. Провеждаме Ден на отворените врати, когато могат да се обменят умения и знания между бивши и настоящи възпитаници на гимназията.
Голямо съдействие получаваме и от Агенцията за закрила на детето – винаги са се отзовавали, когато сме имали нужда. Това също помага да задържаме децата в училище. Добре е, че тази година не се наложи да провеждаме обучение от разстояние в електронна среда и децата са си на училище. Но въпреки това класните ръководители, аз и психологът редовно посещаваме родителите и се опитваме да поддържаме постоянна връзка с тях.“
Миналата учебна година почти цялата преминава в дистанционно обучение. Училището осигурява таблети на учениците, закупени са и предплатени карти за интернет.
Материали на хартиен носител не са раздавани.
Учебните занятия се провеждат във виртуалните класни стаи на „Школо“.
„Най-трудно се наваксват часовете по практика и всъщност тях все още ги наваксваме с групите за занимания по интереси – казва Райна Панайотова. – Особено
важно е това за учениците XI и XII клас, които трябва да навлязат в същността на професията. Да не говорим за XII клас, когато учениците ще се дипломират по Закона за предучилищното и училищното образование с втора задължителна матура по теория и практика.“