Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг
Без категория

Свободни места за 2019-2020 учебна година

СПРАВКА

За свободните места в ПГТрЛП гр. Омуртаг за учебната 2019/2020 година

/към 01.10.2019/

Клас Брой по утвърдения

план-прием

Професия/специалност Форма на обучение Брой свободни места
VIIIa

1 група

13 Електромонтьор/ Електрообзавеждане на транспортна техника дневна 0
VIIIa

2 група

13 Дизайнер / Моден дизайн дневна 0
IXa 26 Фризьор/Фризьорство дневна 8
IXб 26 Техник по транспортна техника /

Автотранспортна техника

дневна 0
IXв 26 Електротехник/Електрообзавеждане на транспортна техника дневна  
Ха 26 Сътрудник социални дейности /

Социална работа с деца и семейства в риск

дневна 11
X6 26 Техник по транспортна техника / Автотранспортна техника дневна 0
26 Електротехник/Електрообзавеждане на транспортна техника дневна 0
ХIа

1 група

13 Дизайнер / Моден дизайн дневна 0
ХIа

2 група

13 Електротехник/Електрообзавеждане на транспортна техника дневна 4
XI6 26 Техник по транспортна техника / Автотранспортна техника дневна 13
XIв 35 Машинен техник / Технология на машиностроенето задочна 14
ХIIа

1 група

13 Дизайнер / Моден дизайн дневна 6
ХIIа

2 група

13 Електротехник/Електрообзавеждане на транспортна техника дневна 3
XII6 13 Техник по транспортна техника / Автотранспортна техника дневна 14

Необходими документи:

  1. Заявление до директора на ПГТрЛП;
  2. Удостоверение за преместване;
  3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика, което удостоверява липса противопоказания за обучение в професионална гимназия;

 

РАЙНА ПАНАЙОТОВА

Директор на ПГТрЛП гр. Омуртаг